Referat fra bestyrelsesmøde den 17. januar 2023

Mødeart:               Bestyrelsesmøde

Mødested:   Bent Slott Hansen

Mødetidspunkt:    Kl. 10.30 – 14:30

Mødedato:                     17.01.2023                           

Referat offentliggjort:   22.01.2023      

Referent:                        Helle Hemmingsen

Tilstedeværende:                    

Lissi Larsen

Formand

Bent Christensen

Kasserer

Helle Hemmingsen

Sekretær

Bent Christensen

Næstformand

Vibeke Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Annelise Jensen

Bestyrelsessuppleant

Ja

LL

Ja

BSH

Ja

HH

Ja

BC

Ja

VP

Ja

AJ

* = faste punkter på dagsordenen

Emne

Punkt

Godkendelse af/tilføjelser til dagsordenen

1*

Evaluering af GDPR kurser, hvordan arbejder vi med det.

2.


 


3.

4.

5.

Fremtidige vedtægtsændringer

 Tilskud til klubbernes generalforsamling


Kommende aktiviteter
Udlandstur sammen med naboklubberneForslag fra bestående listeNye forslag


Nyt fra bestyrelsen


Økonomi (BSH)


  

6.

7.*

     8.*

Medlemmer


MedlemsfortegnelsenNæste møde 

Eventuelt 


 


 

 

Beslutning

Dagsorden blev Godkendt

Udgangspunktet er referat fra formandskonferencen 2. og 3. nov. og bestyrelsens deraf afledte drøftelser og konklusioner.

 

GDPR

Der er behov for genopfriskningskursus og kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

DTS-mail adresser – Formand, kasserer og sekretær bør have disse. DTS adr. bør fremgå på hjemmesiden i stedet for private mailadresser. Øvrige bestyrelsesmedlemmer fremgår med privatmail.

 

Seniorsammenkomster

Der er 20 lokalklubber. 11 af disse har ikke været involveret i afvikling af sammenkomsterne. Bestyrelsen kan evt. deltage i borddækning med 2-3 personer og andre interesserede kan melde sig hos bestyrelsen, hvis de vil hjælpe til.

 

Hjemmeside

Det er ikke alle lokalklubber, der har egen hjemmeside. Bestyrelsen er enige om, at lokalklubbens egen hjemmeside nedlægges, så vi sparer 1.000 kr. årligt.

Adgang til lokalklubben skal ske gennem Seniorforeningens hjemmeside

Seniorforeningen Told•Skat - Forside (dts.dk)

BC undersøger om historik på vores egen hjemmeside kan overføres.

HH sender information ud til alle medlemmer om hvordan officiel hjemmeside tilgås.

 

Rekruttering af nye medlemmer

Andre klubber har allieret sig med tillidsrepræsentanter.

Tidligere blev der hængt information op om medlemskab i forbindelse med seniorsammenkomsten.

HH undersøger, hvem der er tillidsrepræsentant for DTS, HK og DJØF, og taler med disse om mulighed for at hænge opslag op.

HH udarbejder med udgangspunkt i eksisterende folder et forslag.

 

Arrangementer i klubberne

Generelt har der været færre deltagere efter Corona. Håber det nu lysner.

Aktivitetsplan lægges på hjemmeside så der kan hentes inspiration.

 

Bankforbindelser/evt. problemer

Der er udfordringer og store omkostninger med klubbernes konti. BS overvejer at undersøge mulighed og økonomi i forhold til at skifte til Lån og Spar Bank, samt overvejer mulighed for et evt. forenings cvr nr. i Erhvervsstyrelsen. Måske kan det spare klubben for nogle penge.

 

Bestyrelsen er enige om, at der til generalforsamlingen skal stilles forslag om, at minimere bestyrelsen.

HH udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde.

 

Der ydes tilskud fra Seniorforeningen på 75 kr. pr. deltager i generalforsamlingen, som afholdes i september.


Tid og sted følger senere.

 

Mange gode forslag er allerede fremkommet – og flere kom.

 

Hvis der er medlemmer, som har gode ideer og/eller kontakter til spændende udflugter, så tag endelig fat i et af bestyrelsens medlemmer.

 

Rügen-tur med naboklubber– forventet 19. maj til 22. maj – nærmere information følger


Bestyrelsen vil arbejde videre med nedenstående muligheder:

 

22. februar 2023 ”Spise med Skatten” på Mona Lisa, Skt. Jørgens Park, Næstved

VP undersøger og reserverer

HH udarbejder invitation

 

Uge 11, 12 eller 15 Besøg på TV2 ØST –Max. 20 deltagere

LL undersøger og har nu aftalt tirsdag d. 21. marts 2023.

HH udarbejder invitation.

 

1/6 eller 2/6 2023 Besøg i Kjøge miniby og Køge Skitsemuseum.

HH undersøger når der åbnes til april i minibyen.

 

Efterår – 3 forslag som der arbejdes videre med

Foredrag – forskellige forslag fremkom – evt.

Helge Adam Møller – BC undersøger

”Spise med Skatten”

Besøg Næstved Præhospital – LL undersøger

BS uddelte regnskab for 2022.

Underskud 12.642,20kr.

Formue 5.723,97.

 

Regnskab skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Medlemsliste modtaget medio december. Ingen nye ændringer i medlemsantal.

 

Udfordring med nogle medlemmer som har en fyldt mail postkasse, eller en Skat mail.

Aftalt at HH forsøger at kontakte på ny gennem tlf. Hvis det ikke lykkes, så sendes et brev med alm. post.

16. maj 2023 kl. 10.00 hos HH på Rønnevej 14, 4700 Næstved

Intet