Referat fra seneste generalforsamling 2022

Tid                13. september 2022 kl. 11:00 – 12:30.

Sted              Restaurant De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

Formanden Lissi indledte generalforsamlingen med følgende:

Jeg vil ønske jer alle velkommen til Seniorklubbens generalforsamling, og en særlig velkomst til vores to gæster: Hans , som er sekretær i Seniorforeningen. Hans er her i stedet for formand Marianne , som var forhindret i at deltage, og til Kjeld , formand for klubben på Lolland-Falster. Klubformanden i Køge var også inviteret, men kunne desværre ikke deltage.

Inden vi starter på generalforsamlingen kan jeg oplyse, at siden sidste generalforsamling har vi desværre mistet to af vores medlemmer, Marianne , som døde i juli efter lang tids sygdom, og Connie , som døde i august, også efter lang tids sygdom. Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer op og lad os ved et øjebliks stilhed mindes de to, som er gået bort.

Æret være deres minde!

Herefter gav Lissi ordet til Hans , som skulle hilse fra Marianne. Hans opfordrede til at man følger med i nyhederne på Seniorforeningens hjemmeside. Kasserer Jytte har valgt at stoppe, og indtil generalforsamlingen den 18. april 2023 er næstformanden Knud B. konstitueret som kasserer. På generalforsamlingen skal der vælges en ny kasserer.

Klubformandskonferencen afholdes i Svendborg den 2.-3. november 2022.

Skatteforvaltningens seniorsammenkomster afholdes den 5. oktober 2022. De lokale klubber er medarrangører. SKAT giver et tilskud på 100 kr. og Fondet af 1844 giver et tilskud på 200 kr., så der i alt ydes tilskud med 300 kr. pr. medlem. Vi bidrager alle via vores kontingent med 26 kr. årligt til drift af Told-Skat Museet på Oldemorstoft. 

GDPR er blevet besværligt for de lokale bestyrelser. Alle klubbestyrelser har nu været på kursus, og der kommer opdateringskurser.

Derpå gik man over til at behandle dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsorden                        Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Valg af formand
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af sekretær
 9. Valg af bestyrelsesmedlem
 10. Valg af bestyrelsessuppleant
 11. Valg af revisor
 12. Valg af 1 revisorsuppleant
 13. Behandling af indkomne forslag
 14. Fastsættelse af kontingent
 15. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent foreslog bestyrelsen Jan , som takkede for valget, og konstaterede at der er 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt pr. mail den 26. august 2022. Fristen jf. vedtægternes § 4 på 14 dage er således overholdt.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Ole , som blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Lissi afgav følgende beretning:

”BERETNING

Generalforsamlingen 13. september 2022 for Seniorklubben Told & Skat Syd- og Vestsjælland

Igen i år holder vi vores generalforsamling her på ”De hvide Svaner”. Der var dog mulighed for at vi kunne få et lokale på Skattecentret, men da økonomien tillader at gøre som sidste år, har vi valgt samme løsning i år.  

MEDLEMSTAL

Klubben har haft en tilgang på fire nye medlemmer.

Medlemstallet er pt. på 76. Dette tal har været ret stabilt gennem flere år.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen har holdt tre bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Resten af vores kommunikation er sket på mail eller telefon.

ARRANGEMENTER

Gennem flere år har vi holdt spisearrangementer, som blev kaldt ”Spise med Skatten” I november 2021 mødtes vi således på Restaurant WOK & CHOPSTICKS og havde en hyggelig sammenkomst. I arrangementet deltog 17 personer.

I starten af 2022 havde vi planer om besøg med rundvisning på TV2 ØST, men igen var Coronaen skyld i, at det måtte opgives. To år tidligere havde vi også planlagt besøg hos TV2 ØST, men få dage før det skulle finde sted, blev landet som bekendt lukket ned på grund af Corona, og arrangementet aflyst i sidste øjeblik.

Heldigvis gik det bedre med vores besøg på ”Medicinsk-Historisk Museum” som holder til på Næstved sygehus. Museet drives af frivillige tidligere læger og andre, som var ansat på sygehuset, nogle rigtige ildsjæle. Besøget på dette museum fandt sted i starten af maj 2022. Her deltog 20 personer, heraf 1 person fra en naboklub. Vi blev delt i to hold, som på skift fik rundvisning og et foredrag om øjensygdomme. En god og spændende oplevelse.

Efter museumsbesøget gik vi over på Rådhuskroen, hvor vi spiste en forudbestilt frokost. 

Næste arrangement var midt i juni 2022, hvor vi besøgte Nyord, der ligger ved Møn.  Her fik vi en guidet rundvisning af en lokal guide, og han kunne rigtig fortælle om øen og dens historie, om husenes oprindelse, hvem der tidligere havde beboet dem osv. Vi fik således fortalt hele historien om øens befolkning op gennem tiderne, hvilket var meget interessant. Og så har Nyord jo en meget charmerende lille ”rundkirke” - alene den, er et besøg værd.

Efter denne spændende rundvisning gik vi op til en lille café, hvor frokosten ventede på os. Dejlig mad, fremstillet af lokale råvarer. Vejret var fint, så maden kunne spises i gårdhaven. Caféen har også en lille butik, hvorfra der sælges forskellige varer, fremstillet på Nyord.

 I dette arrangement deltog desværre kun 14 personer, heraf to fra en af vores naboklubber. Vi skulle have deltaget nogle stykker flere, men der var desværre fire afbud i sidste øjeblik.

Det er trist, at så få tilmelder sig vores arrangementer. De som ikke deltog i denne tur til Nyord, ved slet ikke hvad de gik glip af.

Klubbens seneste arrangement fandt sted 7. september, hvor vi havde en god og vellykket udflugt til Told og Skat museet på Oldemorstoft i Padborg, her deltog 21 personer. Turen foregik i bus med god stemning hele vejen frem og tilbage. På museet fik vi en guidet rundvisning af Henning , som engang var toldelev i Næstved. Efter at have set både Told og Skat museet og det tilstødende egnsmuseum, fortsatte vi til Frøslev kro, hvor der ventede en god frokostbuffet. Derefter kørte vi til Fleggaard i Harrislee syd for grænsen, hvor der var mulighed for at handle. 

Turen gik derfra direkte hjem. Denne tur var delvis finansieret af et tilskud på 10.000 kr. fra forbundet med den klausul, at tilskuddet skulle bruges i forbindelse med et besøg på museet på Oldemorstoft.

SAMARBEJDE MED NABOKLUBBER

Som nævnt kunne hver klub modtage et tilskud på 10.000 kr. fra forbundet til en besøgstur til museet på Oldemorstoft. Flere klubber måtte gerne slå sig sammen om arrangementet.

Klubberne i Køge og på Lolland-Falster fik den kreative idé at koble en tur til Oldemorstoft sammen med en udlandstur af 3 – 4 dages varighed. Denne udlandstur skulle gå til Rügen og indebar således en længere køretur, først til Padborg og videre til til Rügen.

I bestyrelsen var vi enige om, at med den ringe deltagelse, der plejer at være fra vores klub til udlandsturene, ville vi ikke bruge vores tilskud på 10.000 kr. til den tur.  I 2019 deltog kun seks personer fra vores klub i den årlige udlandstur.

Vi lavede en forespørgsel blandt medlemmerne, som klart viste, at der ikke var stemning for den lange tur; interessen var betydeligt større for en éndagstur til Oldemorstoft/Padborg, som vi derfor gennemførte forleden dag.

Siden viste det sig, at de to naboklubber alligevel ikke gennemførte den lange tur, der var planlagt. Man ændrede den til en 2 dages tur til Padborg med en enkelt overnatning syd for grænsen.  Desværre blev vi ikke orienteret om denne ændring af turen. I dette nye koncept kunne vi måske godt have accepteret at deltage.

Vi er lidt kede af, at det gik sådan. Der opstod nogle misforståelser, så vi gik lidt fejl af hinanden. Normalt plejer vi at have et rigtig godt samarbejde klubberne imellem, og dette samarbejde både håber og forventer vi, kan fortsætte i fremtiden. 

SENIORFORENINGEN

Ud over klubbens egne og nogle af naboklubbernes arrangementer, bliver alle klubmedlemmer inviteret til Seniorforeningens årlige generalforsamling. Denne foregår hvert år i Odense.  I år blev generalforsamlingen holdt 27. april 2022. Fra vores klub deltog ca. 10 medlemmer.

Hvert år afholder Seniorforeningen en formandskonference med deltagelse af formanden for hver klub. Sidste formandskonference blev holdt i november 2021 på ”Hotel Benniksgård” i Rinkenæs ved Gråsten, hvor jeg deltog. På formandskonferencerne har Seniorforeningens bestyrelse udvalgt emner, der er til drøftelse. På denne seneste formandskonference blev der brugt meget tid på GDPR. Der var også besøg af DTS-formanden, som fortalte om hvad der foregik i SKAT.

Desuden bliver der ved disse konferencer udvekslet erfaringer og idéer blandt klubformændene, hvilket kan være både hyggeligt og lærerigt.

Vedrørende de nye GDPR-regler har der været kurser for bestyrelsesmedlemmer, hvor vi har deltaget.

SENIORSAMMENKOMSTER

På grund af Coronaen har der i to år ikke været afholdt de traditionelle Seniorfrokoster rundt i Skattecentrene. Nu er vi nået dertil at Seniorfrokosten genopstår. Der er ikke længe til onsdag den 5. oktober, hvor der landet over vil blive afholdt frokost for alle tidligere medarbejdere. Således også ved Skattecentret i Næstved, hvortil I alle forhåbentlig har modtaget invitation.

AFSLUTNING

Det var lidt om, hvad der er sket i vores klub siden vores sidste generalforsamling.

Her til slut vil jeg sige tak til jer, som deltager i klubbens arrangementer.  Også tak til vores naboklubber, for godt samarbejde.

Personligt siger jeg tak for godt samarbejde i vores bestyrelse.

Beretningen overgives hermed til debat og forhåbentlig godkendelse.”

Bjarne refererede til Indbydelse til seniorsammenkomst i Skatteforvaltningen i Næstved, jf. mail af 30. august 2022 fra Administrations- og Servicestyrelsen, som indeholder følgende sætning:

”På grund af sikkerhedsforskrifterne i huset, kan vi desværre ikke tilbyde dig at du kan komme før tiden og gå rundt og hilse på tidligere kollegaer.”

Bjarne ønskede oplyst om klubbens bestyrelse har taget stilling til denne begrænsning i mailen. Lissi svarede at hun har talt med June på Skattecentret om det praktiske omkring arrangementet. De kom ikke ind på mailen med indbydelsen, eftersom den endnu ikke var skrevet på dette tidspunkt. Bjarne oplyste herefter at politipensionisterne i Aalborg har adgangskort til politistationen, og kan komme døgnet rundt. Bjarne synes at det er en helt urimeligt at begrænse pensionisternes mulighed på denne måde. Hans vil tage budskabet med hjem.

Helle fortalte at hun og Johannes har fået indbydelse til seniorsammenkomster fra tre lokationer i Skatteforvaltningen, og kun invitationen fra Næstved indeholder denne restriktion.     

Beretningen blev herefter godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Bent gennemgik det udsendte reviderede regnskab for kalenderåret 2021.

Regnskabet udviser et underskud på 1.783,50 kr., samt en formue på 18.366,17 kr.

Regnskabet blev godkendt.  

5 – 12. Valg til bestyrelsen m.v.

5.   Valg af formand

6.   Valg af næstformand

7.   Valg af kasserer

8.   Valg af sekretær     

9.   Valg af bestyrelsesmedlem

10. Valg af suppleant til bestyrelsen

11. Valg af revisor

12. Valg af revisorsuppleant

Lissi blev genvalgt

Vakant

Bent S H blev genvalgt

Helle blev nyvalgt

Bent C blev nyvalgt

Vibeke blev genvalgt     

Annelise blev nyvalgt

Connie blev genvalgt

Johannes blev nyvalgt

13. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

14. Fastsættelse af kontingent

Kontingent: 125 kr. årligt blev vedtaget uændret.

15. Eventuelt

Karl-Gustav udtrykte glæde over at klubben fortsætter, og konstaterede at det er besværligt at udskifte bestyrelsesmedlemmer i forhold til bankerne.

Bjarne følte sig lidt alene og efterlyste en medlemsliste, så han ikke ”præparerer” de forkerte. Opfordrede til at klubben agiterer for sig ved seniorsammenkomsten den 5. oktober 2022.

Lone og Torben udtrykte som begrundelse for ikke at ville genopstille til bestyrelsen dels den ringe tilslutning fra medlemmerne til klubbens arrangementer - dels en skarp kritik af at suppleanter ikke blev tilbudt et kursus i GDPR-reglerne. Denne kritik understøttedes af at Torben , som er bestyrelsessuppleant, varetager vedligeholdelse af klubbens hjemmeside. Derfor ville et kursus være særdeles relevant. Hans lovede at tage kritikken med hjem.  

Hans  udtrykte at der godt kan udleveres en papirbaseret medlemsliste til et medlem som efterspørger denne. Det er i den elektroniske form, at der kan opstå problemer i forhold til GDPR og misbrug.

Ulla spurgte om bestyrelsen har nogle forslag til arrangementer. Lissi oplyste at bestyrelsen har en liste med mindst 14 forslag, som jævnligt bliver udvidet.

Lissi takkede dirigenten Jan for god ledelse af generalforsamlingen.

                       Jan                                    Ole 

                         Dirigent                             Referent                                                                      

Referat fra den seneste generalforsamling 2019 og 2020

Referat fra generalforsamlingen

Tid                15. september 2021 kl. 10:30 for året 2019, og kl. 11:00 for året 2020.

Sted              Restaurant De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

 Formanden Lissi Larsen indledte generalforsamlingen med følgende:

”Jeg vil ønske jer alle velkommen til Seniorklubbens generalforsamling og en særlig velkomst til Marianne Nielsen, formand for ToldSkat Seniorforeningen og til Kjeld Engelharth, formand for klubben i Maribo. Klubben i Køge var også inviteret, men kunne desværre ikke deltage.

Inden vi starter på generalforsamlingen, kan jeg oplyse at siden sidste generalforsamling, har vi desværre mistet 4 medlemmer, som er døde. Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer op og lad os ved et øjebliks stilhed mindes Erik Rubek Hansen (død december 2019), Anne Skov (død juni 2020), Ejvind Storm Jensen (død maj 2021) og Lise Lotte Hansen (død juni 2021)

Æret være deres minde!”

Herefter gav Lissi Larsen ordet til Marianne Nielsen, som oplyste at der var godt 200 deltagere til Seniorforeningens generalforsamling den 31. august 2021 i Odense. Styrelsesdirektør i SKAT, Administration og Service Claus Henrik Larsen,  holdt et indlæg, og sammenfattede status med at ”alt går godt”.  Marianne Nielsen oplyste at seniorklubberne igen kan benytte SKAT´s lokaler til arrangementer. Jytte Drewsen er blevet valgt til ny kasserer i Seniorforeningen. Seniorsammenkomsterne i SKAT genoptages i 2022, og bliver den 1. onsdag i oktober. Marianne Nielsen mindede om at klubberne kan få 10.000 kr. i tilskud, hvis de arrangerer en udflugt, hvori et besøg på Told-Skat Museet på Oldemorstoft indgår. Klubmedlemmer skal ikke betale entré. Hvis flere klubber slår sig sammen om en udflugt, udløser det 10.000 kr. til hver af de deltagende klubber.

Derpå gik man over til at behandle dagsordenen for generalforsamlingen for året 2019.

Dagsorden                        Dagsorden iflg. Vedtægternes § 4:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Valg af formand
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af sekretær
 9. Valg af bestyrelsesmedlem
 10. Valg af bestyrelsessuppleant
 11. Valg af revisor
 12. Valg af 1 revisorsuppleant
 13. Behandling af indkomne forslag
 14. Fastsættelse af kontingent
 15. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent foreslog bestyrelsen Jan Larsen, som takkede for valget, og konstaterede at der er 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Jan Larsen oplyste at generalforsamlingen for året 2019 oprindeligt var planlagt til afholdelse den 17. september 2020, men den måtte aflyses på grund af Corona. På grund af situationen besluttede bestyrelsen at fortsætte uændret endnu et år.

Indkaldelse til generalforsamling for årene 2019 og 2020 blev udsendt pr. mail den 16. august 2021. For at overholde formalia er generalforsamlingerne sat til afholdelse på forskellige klokkeslæt.

Bestyrelsen finder det imidlertid mest hensigtsmæssigt at afvikle generalforsamlingerne sammen. Derfor opfordres generalforsamlingen til at godkende dette.

Generalforsamlingen godkendte énstemmigt at generalforsamlingerne blev afviklet sammen.  

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Ole Porsbo, som blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Lissi Larsen afgav følgende beretning:

”BERETNING

I år har vi valgt at holde klubbens generalforsamling på ”De hvide Svaner” for at markere Seniorforeningens 75 års jubilæum og ligeledes for at glæde os over, at vi efterhånden er ved at komme på den anden side efter de hårde Corona nedlukninger. Coronaen var jo skyld i, at vi sidste år måtte aflyse og udskyde generalforsamlingen.

MEDLEMSTAL

Klubben har haft en tilgang på 6 nye medlemmer:

Helle Hemmingsen, Jan Larsen, Ole Morsing, Else Marie Pilemand, Janne Lodahl Villumsen, Poul Kjærgaard Larsen

Et enkelt medlem har meldt sig ud.

Medlemstallet er pt 74 medlemmer. Dette tal har været ret stabilt gennem flere år.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Resten af vores kommunikation er sket på mail eller telefon.

ARRANGEMENTER

I december 2019 blev der holdt ”Julehygge” hos Lone og Torben, det var en hyggelig eftermiddag med pakkeleg og hvad ellers hører til et julearrangement. Mange tak til Lone og Torben, for at lægge hus til. Her deltog 21 personer.

I januar 2020 holdt vi Nytårskur/Spise med Skatten på restaurant WOK & CHOPSTICKS. Et hyggeligt arrangement. Her deltog 17 personer.

Vi havde også et fuldt planlagt arrangement i marts 2020 med rundvisning på TV2 ØST, hvortil der var tilmeldt 28 personer, nogle var dog på venteliste. Desværre blev denne rundvisning aflyst i sidste øjeblik, da hele landet blev lukket ned pga Corona.

Det lykkedes os i juni 2020 at gennemføre et besøg på samlermuseet ”Thorsvang” i Stege. Her var meget at se, og jeg kan anbefale alle, der ikke kender stedet, at besøge det. Her deltog 30 personer. 12 af dem kom fra vores naboklubber.

Og lige for nylig, 17. august 2021 har vi haft et arrangement, hvor vi besøgte Næstved Automobilmuseum, hvor der udover mange biler, er meget andet, og spændende ting at se. -  Feks ”Præstø Toldkammer”, som er opbygget på museet af vores kollega Ole Pilegaard Hansen, som også var til stede og fortalte om sin spændende elevtid på netop dette toldkammer. Her deltog 32 personer, hvoraf 11 kom fra vores naboklubber.

Så var der vores generalforsamling, som sidste år skulle være holdt 17. september 2020, men som tidligere nævnt, måtte aflyses pga Corona.

En fælles udlandstur til Rügen, sammen med klubberne i Køge og Maribo, skulle have fundet sted 20. – 23. september 2020, måtte også aflyses pga Corona.

Det kan nævnes at den fælles udlandstur for 2019 fandt sted i september 2019 med 41 deltagere, heraf 6 fra vores klub. Denne tur gik til området ved Elben i Tyskland.

SENIORFORENINGEN

Ud over klubbens egne og nogle af naboklubbernes arrangementer, bliver alle klubmedlemmer, hvert år inviteret til Seniorforeningens årlige generalforsamlinger. Disse finder hvert år sted i Odense. – Også disse generalforsamlinger fik Coronaen ram på.

Generalforsamlingen 2020 blev af den grund flyttet fra april 2020 til september 2020. Generalforsamlingen 2021 blev flyttet fra april til 31 august 2021 og har således lige været afholdt. Her deltog ca 10 medlemmer fra vores klub. På generalforsamlingen blev fremsat en del spørgsmål, som vil blive taget op til næste formandskonference, som skal finde sted i starten af november 2021 i Sønderjylland, hvor jeg vil deltage.

I den forbindelse kan nævnes at formandskonferencen sidste år, 2020, naturligvis også blev aflyst, ligesom alt andet. -  Seneste formandskonference var således i november 2019 i Odense, hvor jeg deltog. På disse formandskonferencer bliver der udvekslet erfaringer og idéer. Der er indlæg fra folk udefra, samt DTS formanden, som plejer at deltage. Og så har man mulighed for at lære de andre formænd bedre at kende, hvilket kan være værdifuldt.  På den seneste formandskonference blev også brugt en del tid på at tale om persondataloven, der kan være svær at administrere.

På den kommende formandskonference, vil jeg mene, at vi bør drøfte de medlemslister, som DTS jævnligt sender ud til klubberne. Der er mange fejl i de lister, og det kan skabe en del forvirring om, hvem der er medlemmer.

SENIORSAMMENKOMSTER

I oktober 2019 blev ToldSkat´s sidste Seniorsammenkomst holdt på Skattecentret i Næstved. Her gjorde Vibeke Pedersen og Ole Porsbo et kæmpearbejde for at få det hele afviklet. Det er i orden at vi fra klubben, kan hjælpe til, men det burde være Skattecentret der stod for det fulde arrangement. – Sådan er det ved andre Skattecentre. Vi må arbejde på at det også kan blive sådan i Næstved i fremtiden.

I 2020 blev der ikke holdt Seniorsammenkomst nogen steder, og det samme er tilfældet i år, 2021, hvor der heller ikke vil blive holdt seniorsammenkomster.

AFSLUTNING

Det var lidt om, hvad der er sket i vores klub siden vores sidste generalforsamling. Trods 1½ år med Corona, var der dog noget at berette

Her til slut, vil jeg sige tak til jer fordi I deltager i klubbens arrangementer. Vi håber, at vi i en mere normal fremtid, kan lave nye spændende arrangementer/udflugter. Også tak til vores naboklubber, for godt samarbejde.

Personligt siger jeg tak for godt samarbejde i vores bestyrelse.

Vi håber at vi næste år kan få mulighed for at holde generalforsamling på Skattecentret, sådan som det har været tilfældet tidligere.  – Vi turde dog ikke låne lokalet på Skattecentret i år, da det lokale vi plejer at benytte, ikke ville leve op til Corona afstandskravene, hvis de stadig havde været gældende endnu. Det er jo sådan med en generalforsamling, at vi ved jo ikke i forvejen, ved tilrettelæggelsen, hvor mange, der vil deltage.

Beretningen overgives hermed til debat og forhåbentlig godkendelse.”

Beretningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Bent Slott Hansen gennemgik de udsendte reviderede regnskaber for kalenderårene 2019 og 2020.

Regnskaberne udviste et overskud på henholdsvis 1.296,57 kr. og 7.520,80 kr., samt en formue på henholdsvis 12.628,87 kr. og 20.149,67 kr.

Der blev fra et medlem spurgt om hvad der står i klubbens vedtægter om tegningsret. Dirigenten konstaterede at vedtægterne ikke nævner noget om tegningsret – f. eks. kasserer i forening med formanden.

Regnskaberne blev godkendt.  

5 – 12. Valg til bestyrelsen m.v.

5.   Valg af formand

6.   Valg af næstformand

7.   Valg af kasserer

8.   Valg af sekretær      

9.   Valg af bestyrelsesmedlem

10. Valg af suppleant til bestyrelsen

11. Valg af revisor

12. Valg af revisorsuppleant

Lissi Larsen, genvalgt

Ingen blev valgt

Bent Slott Hansen, genvalgt

Ole Porsbo, genvalgt

Lone Jakobsen, genvalgt

Torben Jakobsen, genvalgt

Vibeke Pedersen blev nyvalgt

Connie Bejstrup, genvalgt

Bent Christensen, genvalgt

13. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

14. Fastsættelse af kontingent

Kontingent: 125 kr. årligt blev vedtaget uændret.

15. Eventuelt

Lissi Larsen oplyste at der ved generalforsamlingen næste år forventes stor udskiftning i bestyrelsen, fordi flere bestyrelsesmedlemmer som har været med i mange år, ønsker at blive afløst, gerne med yngre kræfter. Medlemmerne bedes tænke over kandidater i det kommende år, og gerne kontakte bestyrelsen med forslag.

Kjeld Westergaard spurgte Marianne Nielsen hvad Seniorforeningens overskud for året 2020 på 288.000 kr. skulle bruges til. Marianne Nielsen svarede at det er planen at det skal komme klubberne til gode i form af tilskud til arrangementer.

Bent Slott Hansen takkede Ulla Jensen for tiden som suppleant i bestyrelsen.

Lissi Larsen takkede dirigenten Jan Larsen for god ledelse af generalforsamlingen.

                       Jan Larsen                          Ole Porsbo

                         Dirigent                              Referent