Historien om Seniorklubben ToldSkat Syd- og Vestsjælland

I starten af marts måned 1998 mødtes nogle pensionerede medarbejdere ved Told- og Skatteregion Næstved med henblik på at danne en lokalklub under den landsdækkende seniorforening for pensionerede medarbejdere, ”Seniorforeningen ToldSkat”.

 

Man besluttede at indkalde til stiftende møde i kantinen hos ToldSkat Næstved den 26.marts 1998. 9 pensionister mødte frem og deltog i gennemgangen af det fremlagte forslag til vedtægter.

Kontingentet for indeværende år blev sat til 50 kr.

 

Klubbens navn blev Seniorklubben ToldSkat Næstved.

 

Efter vedtagelse af vedtægterne valgtes følgende til bestyrelsen:

 

               Egon Dinesen           formand

               Peter O. Sihm          kasserer

               Frode Madsen          bestyrelsesmedlem

               Roland Heldt            bestyrelsessuppleant

               P.H. Christensen       revisor

               E. Storm Jensen       revisorsuppleant

 

På generalforsamlingen den 17.marts 1999 besluttede forsamlingen at omlægge regnskabsåret fra kalenderåret til 1.10-30.9. I øvrigt var alle valg genvalg.

 

Den følgende generalforsamling blev grundet omlægningen af regnskabsåret først afholdt 1½ år senere, nemlig den 28.september 2000. På dette møde skete der et par ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet der skete nyvalg til formandsposten, der blev overtaget af Svend Mikkelsen. Der var ligeledes ændringer på et par andre poster, hvorefter bestyrelsen fik følgende udseende:

 

               Svend Mikkelsen      formand

               Peter Sihm              kasserer

               Lars Kromann          bestyrelsesmedlem

               Frode Madsen          bestyrelsessuppleant

               P.H. Christensen      revisor

               Niels Svane             revisorsuppleant

 

På generalforsamlingen den 27.september 2001 skete der atter nybesættelse af formandsposten, der nu blev overtaget af Gert Drøscher, mens E. Storm Jensen blev bestyrelsessuppleant og Egon Dinesen, revisorsuppleant. Medlemstallet er nu oppe på 18

 

I foråret 2002 bliver Gert Drøscher syg og må overdrage formandsposten til den hidtidige kasserer Peter Sihm, hvis post igen overtages af Lars Kromann, der erstattes af E. Storm Jensen som ny bestyrelsesmedlem. Øvrige poster fortsætter perioden ud.

 

Ved den næstfølgende generalforsamling den 25.september 2002 bliver Peter Sihm valgt til formand, ligesom Lars Kromann og E. Storm Jensen bliver valgt til de poster, som de havde varetaget siden den 24.april 2002. Som ny bestyrelsessuppleant blev valgt Kai E. Milo, mens Frode Madsen blev valgt til revisor og med Egon Dinesen som revisorsuppleant.

Der er nu 22 medlemmer.

 

Generalforsamlingen den 24.september 2003 havde ingen ændringer i sammensætningen af bestyrelsen, der alle havde genvalg. Men på generalforsamlingen den 15.september 2004 sker der udskiftning på de 2 centrale poster i bestyrelsen, nemlig formand og kasserer. Bestyrelsen fik herefter følgende sammensætning:

 

               Lars Kromann          formand

               Tom Borgmann        kasserer

               E. Storm Jensen      bestyrelsesmedlem

               Kai E. Milo              bestyrelsessuppleant

               Frode Madsen          revisor

               Egon Dinesen          revisorsuppleant

 

 

Denne bestyrelsessammensætning holdt også efter næste års generalforsamling den 21.september 2004 med undtagelse af bestyrelsesmedlem E.Storm Jensen, der blev erstattet af Arne Juel Ottosen.

 

Ved generalforsamlingen den 27.september 2006 vedtog forsamlingen en mindre ændring af vedtægternes § 3 og 4. Samtidig benyttede man lejligheden til at tage dagsordenens pkt 7 bogstavelig, således at der blev valgt mere end det hidtil ene bestyrelsesmedlem. Ændring af praksis medførte, at der til bestyrelsen blev valgt to medlemmer, nemlig Leo Schnoor og Ole Pilegaard Hansen. Arne Juel Ottosen gled dermed ud af bestyrelsen. Øvrige valg var genvalg. Det samme var tilfældet til generalforsamlingen i 2007, hvor medlemstallet var nået op på 35.

 

Som en af de første klubber i Danmark (Århus var den anden) etablerede klubben en ”hjemmeside” på internettet for at lette informationen og kommunikationen med medlemmerne.

 

Ved generalforsamlingen den 18.september 2008 skete der udskiftning på næsten alle poster, hvorefter bestyrelsen fik følgende sammensætning:

 

               Tom Borgmann          formand

               Ole Pilegaard Hansen kasserer

               Lars Kromann            bestyrelsesmedlem

               Leo Schnoor              bestyrelsesmedlem

               Carl Erik Nielsen        bestyrelsessuppleant

               Egon Dinesen            revisor

               Henry Bollmann         revisorsuppleant

 

Før generalforsamlingen den 17.september 2009 havde Lars Kromann meddelt, at han ønskede at blive fritaget for sin bestyrelsespost grundet sygdom. Han ville dog i den udstrækning det var muligt varetage nogle få opgaver for klubben. I hans sted blev valgt Jens Erik Jensen, der på længere sigt skulle overtage sekretærjobbet. Som følge af Egon Dinesens død blev revisorposten besat med den hidtidige suppleant Henry Bollmann, mens Inge Lund Andersen blev ny revisorsuppleant.

Tom Borgmann har i år skaffet klubben et sæt sanghæfter, der efterfølgende bliver brugt ved starten af møderne.

 

Generalforsamlingen i september 2010 medførte ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen. Medlemstallet er nået op på 40.Pådenne generalforsamling ændredes klubbens love, således at klubben kom til at hedde: Seniorklubben Told●Skat Syd- og Vestsjælland og med et geografisk dækningsområde fra Kalundborg til Vordingborg kommune. Ændringen skete for at tilpasse den bestandig ændrede struktur i Skat, som Seniorforeningen havde anmodet klubberne om at være opmærksom på.

 

På opfordring af Henry Bollmann foreslår klubben på Seniorforeningens generalforsamling, at seniorer kan deltage i idrætsdagen arrangeret af SKAT. Klubbens forslag bliver vel modtaget, og nogle seniorer fra klubben deltager i det efterfølgende stævne med et petanque-hold. Holdet vandt i øvrigt finalen.

 

Klubben var i maj måned 2011 vært for årets formandskonference, der med succes blev afholdt på hotel ”Kirstine”. På samme formandskonference fik klubben vedtaget et forslag om at Seniorforeningen arbejder for at genetablere det for netop lukkede Told●Skat Museum.

 

Op til generalforsamlingen i 2011 meddelte Carl Erik Nielsen at han ønskede at blive fritaget for posten som bestyrelsessuppleant grundet private årsager. Der blev taget kontakt til en af de pensionerede tidligere kommunale skattemedarbejdere Bent Slott Hansen, der indvilgede i at træde ind efter generalforsamlingen. Bent Slott Hansen blev således den første tidligere kommunale skattemedarbejder i bestyrelsen, der hermed bestyrelsesmæssigt m.v. dækker hele ToldSkat’s personaleområde.

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2011:

 

               Tom Borgmann          formand

               Ole Pilegaard Hansen kasserer

               Jens Erik Jensen        sekretær og webmaster

               Leo Schnoor              bestyrelsesmedlem

               Bent Slott Hansen     bestyrelsessuppleant

               Henry Bollmann         revisor

               Inge Lund Andersen   revisorsuppleant

              

 

 

På generalforsamlingen i 2012 var der debat om lukningen af ToldSkat Museum. Flere forslag om bevarelse af museet evt i en af provinsbyerne. Bjarne Larsen foreslog ”Fæstningen” i Korsør. Formanden Tom Borgmann havde op til generalforsamlingen haft en snak med Leo Schnoor i anledning af hans sygdom, der på længere sigt ville gøre det umuligt for ham at deltage i bestyrelsesarbejdet. Leo Schnoor besluttede derfor at træde ud af bestyrelsen. I hans sted blev Keld Frandsen valgt som ny bestyrelsessuppleant, hvorefter Bent Slott Hansen blev valgt til nyt

 

Fra 2014 og frem:

 

Ved generalforsamlingen 19. september 2017 nyvalgtes Arne Juel Ottosen som formand. Han afløste Tom Borgmann, som havde siddet i bestyrelsen i 12 år, heraf 10 år som formand. Bestyrelsen ønskede samtidig at udvide bestyrelsen med en ekstra suppleant. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Formand: Arne Juel Ottosen, kasserer:  Bent Slott Hansen, sekretær: Ole Porsbo, bestyrelsesmedlem: Susanne Johnsen, suppleanter: Jens Erik Jensen (webmaster) og Ulla Jensen. Revisor: Henry Bollmann, revisorsuppleant: Marianne Kryger.

bestyrelsesmedlem.

 

 

2018

På generalforsamlingen var der debat om ændring af tidspunktet for generalforsamlingen. Det besluttedes at fastholde det nuværende tidspunkt - september måned, selvom regnskabsåret følger kalenderåret. Se i øvrigt referatet fra generalforsamlingen 2018.  

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2018: 

               Arne Juel Ottosen       formand

               Bent Slott Hansen       kasserer

               Ole Porsbo                  sekretær 

               Lone Jakobsen            bestyrelsesmedlem

               Ulla Jensen                bestyrelsessuppleant

               Torben Jakobsen        bestyrelsessuppleant og webmaster

               Henry Bollmann         revisor

               Connie Bejstrup         revisorsuppleant

 

 

2019 

 

På generalforsamlingen forelå der forslag til vedtægtsændring om at indføre valg af næstformand. Forslaget blev vedtaget - gældende fra 2020. Se i øvrigt referatet fra generalforsamlingen 2019.  

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2019:

 Formand: Lissi Larsen

 Kasserer: Bent Slott Hansen  

 Sekretær: Ole Porsbo

 Bestyrelsesmedlem: Lone Jakobsen

 Bestyrelsessuppleant og webmaster: Torben Jakobsen

 Bestyrelsessuppleant: Ulla Jensen

 Revisor: Connie Bejstrup

 Revisorsuppleant: Bent Christensen

 

 

 

 

Foredrag, film og udflugter

 

 

I vedtægternes §2 står der, at klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i pensionsmæssige, sociale og faglige spørgsmål, at styrke sammenholdet mellem medlemmerne samt at danne bindeled til Seniorforeningen Told*Skat.

 

Klubbens formand deltager ofte i naboklubbernes generalforsamlinger (indført fra og med 2003), ved formandskonferencerne samt ved Seniorforeningens årlige generalforsamling. Derudover arrangerer klubben jævnligt møder for medlemmerne. Nedenfor er nævnt en række af disse aktiviteter, der er gennemført siden klubbens etablering.

 

En del af klubbens medlemmer deltager hver sommer i et arrangement i Solgårdsparken, Strøby Egede. Dette arrangement står Køge Klubben for.

 

Maribo klubben har i flere år stået for en bustur sydpå med deltagere også fra Næstved-klubben. De senere år har alle tre naboklubber arrangeret turene i fællesskab.

 

 

 

               2000

1.marts var arrangeret besøg på Gardehusarkasernen i Næstved.

I forsommeren var der arrangeret sejltur med ”Friheden” fra Næstved Havn til Karrebæksminde.

 

 

2001

26.april besøg i bofællesskabet ”Søbo” ved Glumsø, hvor Frode Madsen viste rundt og fortalte om projektet.

29.august var man en tur på Østmøn med besøg i Liselund Park og senere besøg hos Ib Gadeberg i Kraneled.

 

 

2002

Besøg hos Fakse Bryggeri.

 

 

2003

20.august sejltur med ”Friheden” til Karrebæksminde (med gæster fra Køge og Maribo).

Niels Vange, Køge underholdt efter generalforsamlingen.

 

 

 

2004

9.juni var arrangeret en told- og skattehistorisk byvandring i Næstved under ledelse af Ole Pilegaard Hansen

18.august på kanalrundfart med ”Friheden”.

 

 

 

2005

24.januar foredrag på Regionen ved amatørhistoriker, sømand og lods Ole Nørgaard, Karrebæksminde.

Foråret 2005 inviteret til Regionens personalerevy ”Psyko og sandhed”.

23.august var klubben på besøg i toldkammerbyen Præstø, hvor man spiste på ”Skipperkroen”, der er indrettet i den gamle toldkammerbygning. Niels Vange, T.C. Clasen og Ole Pilegaard Hansen fortalte om tolderlivet i Præstø.

 

 

2006

29.juni på besøg i toldkammerbyen Fakse Ladeplads, hvor man bl.a. så ”Minibyen” og Blåbæk Vandmølle. Naboklubberne var inviteret.

 

 

2007

26.juni på besøg i toldkammerbyen Stege, hvor Tom Borgmann og Ole Pilegaard Hansen viste rundt. Spisning hos ”Slagter Stig” og senere besøg i Fanefjord Skov.

4.september var der foredrag på Regionen ved feltpræst Torben Petersen, St. Spjellerup med titlen ”Feltpræst – og internationale missioner”. Arrangementet skete i samarbejde med Personaleforeningen.

15.november var arrangeret kursus i brugen af mobil-tlf herunder hvordan man sender SMS’er.

 

 

2008

10.januar nyt kursus i brugen af mobil-tlf. Instruktør: Lotte Dysted.

26.marts afholdt klubben sit 10 års jubilæum med en let frokost.

12.april med på bustur rundt i Ny Næstved Kommune. Arrangør: Næstved Kommune.

18.maj endnu engang på kanalrundfart med ”Friheden” til Karrebæksminde, hvor man spiste på ”Brohjørnet”.

18.juni på besøg i toldkammerbyen Vordingborg. Arne Martins viste rundt på havnen, mens Ole Pilegaard Hansen tog selskabet med på en toldhistorisk byvandring. Spisning på ”Olympisk Cafe & Steakhouse (på Slotstorvet). Naboklubberne var inviteret med på denne tur.

6.november foredrag ved Mads Nielsen, tidl lektor på Herlufsholm under titlen: Det hellige land Israel”.

1.december var arrangeret ”hyggeeftermiddag” i Glassalen” på regionen. 6 medlemmer fortalte om deres tid som pensionister og hvad de fik tiden til at gå med.

 

 

 

 

 

 

 

2009

19. maj var der arrangeret udflugt til Villa Galina, Svenskekløften og Paradishaven. Tidl borgmester i Holmegaard Ove Larsen viste rundt og fortalte om planterne.

25.juni besøg i toldkammerbyen Rødvig, hvor Rubek Hansen fortalte om sin afløsertid i byen. Senere besøg på Stevnsfortet hvor Rubek også var guide og fortalte om den kolde krig.

18.november foredrag om ”Havhingsten” ved hovmester Jens Knudsen, der fungerede som kok på Havhingsten under turen til Dublin.

 

 

2010

13.april rundvisning på Herlufsholm Kostskole

17.maj besøg i Fredskoven ved Gardehusarregimentets øvelsesområde, hvor Rubek Hansen fremviste, hvad man laver hos Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening.

21.juni besøg i toldkammerbyen Skælskør. Ib Gadeberg fortalte om sin tid i Skælskør, mens Ole Pilegaard Hansen havde fundet frem til de mange chefer og andet personale, der havde været i Skælskør siden 1850 til toldstedets lukning. Spisning af pariserbøf på Restaurant Solsikken ved havnen.

15.november foredrag om ”Arv og testamente” v/advokaterne Henriette Houmann Hammer og Thomas Colstrup, Advodan i Næstved.

 

 

2011

9.februar besøg i ”Naverhulen” i Kompagnistræde, Næstved.

14.april besøg i ”Medicinsk Historisk samling” i Ringstedgade, Næstved.

28.juni besøg i toldkammerbyen Næstved. Efterfølgende spisning i Karrebæksminde Kro hvorfra der efter spisningen var vandring til resterne af de gamle toldhuse på næsset. Ole Pilegaard Hansen var guide begge steder.

Ny aktivitet under navnet ”Spise med skatten” blev indført fra november 2010.

5 restauranter blev besøgt i tidsrummet november 2010-november 2011:

               2.nov 2010              Café Vivaldi, Næstved

               5.jan 2011               Rådhuskroen, Næstved

               3.febr 2011              Wok & Chopsticks, Næstved

               1.april 2011             Golfklubbens Restaurant, Stenbæksholm

               27.okt 2011             Mona Lisa, Næstved

20.november foredrag om færdselsreglerne ved en af byens kørelærere.

 

 

2012

Under temaet ”Spise med skatten” besøgte man følgende restauranter:

               6.febr 2012             Hotel Kirstine, Næstved

               17.apr 2012             Fuglebjerg Kro

23.maj udflugt til ”Kongsgården” i Bonderup, hvor kollega Arne Juul Ottosen viste rundt ved søen og senere hjemme på gården, der er indrettet til keramikværksted mv.

26.juni udflugt til toldkammerbyen Korsør, hvor Bent Edberg Petersen var guide rundt i den gamle by og på ”Fæstningen”. Spisning hos ”Madam Bagger”.

20.november foredrag og film v/Ebbe Tor Andersen om ”Toldvæsenet på Dansk Vestindien”.

 

 

2013

Under temaet ”Spise med skatten” besøgte man følgende restauranter:

 

               25.febr 2013            Brohjørnet, Karrebæksminde

               18.apr 2013             Restaurant Peking, Næstved

 

Et planlagt besøg på ”De Hvide Svaner” søndag den 27.januar blev aflyst grundet for få tilmeldinger.

 

Tirsdag den 14.maj var der udflugt til Holløse Mølle, hvor lokalhistoriker Rasmus Nielsen var guide. 17 deltagere.

Onsdag den 25.juni var der toldkammer-by udflugt til Køge, hvor den lokale kollega Jørgen Ottosen viste rundt i byen og fortalte om lokaliteter med relation til toldvæsenet og steder i byen som har lagt baggrund for optagelser til ”Matador”-

Der deltog 38 i turen. 

 

Minikryds  Stockholm – Helsingfors oktober 2013 med Madsens Bustrafik i samarbejde mellem de tre klubber. 10 deltagere fra vores klub.

 

2014

Foredrag om Kirgisistan ved Karl Gustav Kruckenberg – 11 deltagere

Spise med Skatten på to restauranter med i alt 21 deltagere, hhv. 13 og 8

Udflugt til Holmegård Mose med 24 deltagere

Besøg i toldkammerbyen Saxkøbing arrangeret i fællesskab med klubben for Lolland-Falster 38 deltagere.

SC Næstveds personaleklub afholdt et meget underholdende foredrag om ”Den lille forskel  på mænd og kvinder” ved hjerneforsker Ann-E Knudsen  11 deltagere fa klubben.

Årets ferietur i samarbejde mellem de tre klubber gik til Bremen og Bremerhaven i oktober 2014 med Ørslev Specialrejser.   I alt deltog 53, heraf 9 fra Næstved.

 

2015

Udflugt til Ydernæs og Plusbutiken med 18 deltagere.

Besøg i toldkammerbyen Ringsted. Der var en rundvisning i Sct. Bendts Kirke og på Radiomuseet. Vi  spiste frokost på Rådhuskroen.  Der var 32 deltagere.

Spise med Skatten på Café de Paris og på Restaurant Locanda med i alt 22 deltagere.

SC Næstveds personaleklub indbød os til et foredrag om TV-serien Matador samt et traditionelt andespil.

Årets ferietur i samarbejde mellem de tre klubber gik til Barlinek i Polen i maj 2015med Ørslev Rejser. I alt deltog 38, heraf 7 fra Næstved. Årsagen til at rejsen lå allerede i maj var, at Ørslev Rejser havde fået et afbud, og tilbød os pladsen.

 

2016

Foredrag om ”Toldere og skattefolk i modstandsbevægelsen 1940 – 1945” med specialkonsulent Niels Gyrsting – 26 deltagere.

”Nytårskur” på Ristorante Monello med 17 deltagere

Besøg i toldkammerbyen Stubbekøbing arrangeret i samarbejder med klubben på Lolland-Falster – 42 deltagere

Spise med Skatten på Karins Hjemmelavet - 14 deltagere

Udflugt til Aunø med naturvejleder Ivan Ingemansen – 29 deltagere

Seniorklubben i Køge inviterede til den årlige sommerfest i  Solgårdsparken. Der var 65 deltagere, heraf 15 fra Næstved

Årets ferietur i samarbejde mellem de tre klubber gik til Eindhoven i Holland i september/oktober 2016 med Madsens Bustrafik.  I alt deltog 41, heraf 6 fra Næstved.

 

2017

Foredrag med business controller Hawjin Gamal fra Skattestyrelsen blev aflyst, idet kun 5 medlemmer havde tilmeldt sig.

Der blev afholdt 2 arrangementer Spise med Skatten: Nytårskur på Restaurant Ilden med 17 deltagere. og på Restaurant Dhoom Dhaba med 14 deltagere.

Forårstur til Vejlø kirke og omegn i dårligt vejr, men alligevel med 36 deltagere, heraf 6 fra Køge og 3 fra Lolland-Falster.  

Sommerudflugt til toldekspeditions- og især – skolebyen Sorø med 57 deltager, Rundvisning på Akademiet og i parken med den pensionerede lektor Torben Funck, som står klubben nær.

Seniorklubben i Køge inviterede til den årlige sommerfest i Solgårdsparken.  Der var 56 deltagere, heraf 17 fra Næstved.

 

2018

 Siden generalforsamlingen i 2017 har der været følgende aktiviteter:

Personaleforeningen ved SC Næstved indbød til foredrag om Næstved som garnisonsby, ved tidligere chefmajor for hestedragonen Michael Mentz i Næstved den 25. oktober 2017. 27 deltagere - 12 fra klubben.

TV optagelse med Signe Molde i TV Byen den 22. november 2017. 4 deltog fra klubben.

Gløggarrangement på Plantagen den 11. december 2017. 19 deltog. (Arne Juel Ottosen bor i bofællesskabet ”Plantagen”)

Foredrag om Københavns Toldbod ved Holger Munchaus Peteren på SC Næstved. 15 deltog fra klubben, 8 fra Køge og 2 fra Lolland-Falster.

Nytårsarrangement – Gule ærter på Plantagen. 17 deltog.

Seniorklubben i Køge afholdt musikarrangement med husorkestret fra Køge Marineforening ”Kuling fra Øst” på SC Køge den 8. februar 2018. 5 deltagere fra klubben.

”Spise med Skatten” på Café Grønnegade den 8. marts 2018. 17 deltagere.

Guidet tur til Sprogø den 28. mats 2018. 54 deltagere - heraf 28 fra klubben. 

Seniorforeningen Told & Skats årlige generalforsamling i Odense den 5. april 2018. 12 deltog fra klubben.

Personaleforeningen ved SC Næstved afholdt foredrag v/Jørn Dysted den 2. maj 2018 om dobbeltmordet på Peter Bangsvej. 7 deltagere fra klubben.

Tur til Enø den 17. maj 2018, hvor vi så feriekolonien som Næstved Kommune købte i 2016 for 50.000 kr. 25 deltagere fra klubben og 3 fra Køge.

Seniorklubben på Lolland-Falster afholdt den 19. juni 2018 arrangementet ”Turen går til den tidligere toldkammerby Nysted”.  10 deltog fra klubben.

Seniorklubben i Køge afholdt den 12. juli 2018 den traditionelle gode tur til Solgårdsparken. 64 deltagere – heraf 12 fra klubben.

Årets ferietur i samarbejde mellem de 3 klubber: Køge, Lolland-Falster og Syd- og Vestsjælland går til Elben og Pretzch – i nærheden af Wittenberg – den 4. - 8. oktober 2018 med Vitus Rejser.

 Endelig afholdt Arne Juel Ottosen gløgg-arrangementet på Plantagen den 10. december 2018.  

 

2019

Siden generalforsamlingen 2018 har der været følgende aktiviteter: 

Seniorsammenkomst på Skattecenter Næstved den 31. oktober 2018. 83 deltagere i alt, heraf 42 fra klubben. 

Glögg-arrangement på Plantagen den 10. december 2018. 29 deltog.

"Spise med Skatten"-arrangement: Stegt flæsk og persillesovs på Gulerodshuset. 24 deltog. 

Seniorforeningens årlige generalforsamling i Odense den 4. april 2019. 12 deltog fra klubben. 

Tur til Kulsbjerg Øvelsesterræn ved Stensved den 15. maj 2019. 28 deltog fra klubben samt fra naboklubberne.

Seniorklubben i Køge afholdt den årlige sommefest i Solgårdsparken i Strøby den 18. juli 2019. Rekorddeltagelse på 73, heraf 11 fra klubben.

Den årlige udlandstur afholdes den 19. - 22. september 2019. Turen går til Weserbergland. 

 2019/2020 

 

I december 2019 blev der holdt ”Julehygge” hos Lone og Torben, det var en hyggelig eftermiddag med pakkeleg og hvad ellers hører til et julearrangement. Mange tak til Lone og Torben, for at lægge hus til. Her deltog 21 personer.

 I januar 2020 holdt vi Nytårskur/Spise med Skatten på restaurant WOK & CHOPSTICKS. Et hyggeligt arrangement. Her deltog 17 personer.

Vi havde også et fuldt planlagt arrangement i marts 2020 med rundvisning på TV2 ØST, hvortil der var tilmeldt 28 personer, nogle var dog på venteliste. Desværre blev denne rundvisning aflyst i sidste øjeblik, da hele landet blev lukket ned pga Corona.

 Det lykkedes os i juni 2020 at gennemføre et besøg på samlermuseet ”Thorsvang” i Stege. Her var meget at se, og jeg kan anbefale alle, der ikke kender stedet, at besøge det. Her deltog 30 personer. 12 af dem kom fra vores naboklubber.

 Og lige for nylig, 17. august 2021 har vi haft et arrangement, hvor vi besøgte Næstved Automobilmuseum, hvor der udover mange biler, er meget andet, og spændende ting at se. -  Feks ”Præstø Toldkammer”, som er opbygget på museet af vores kollega Ole Pilegaard Hansen, som også var til stede og fortalte om sin spændende elevtid på netop dette toldkammer. Her deltog 32 personer, hvoraf 11 kom fra vores naboklubber.

 Så var der vores generalforsamling, som sidste år skulle være holdt 17. september 2020, men som tidligere nævnt, måtte aflyses pga Corona.

En fælles udlandstur til Rügen, sammen med klubberne i Køge og Maribo, skulle have fundet sted 20. – 23. september 2020, måtte også aflyses pga Corona.

Det kan nævnes at den fælles udlandstur for 2019 fandt sted i september 2019 med 41 deltagere, heraf 6 fra vores klub. Denne tur gik til området ved Elben i Tyskland.